לקוחות יקרים, ברוכים הבאים לאתר “דשא יצהר בע”מ”. באתר תמצאו מוצרי דשא ומוצרים נלווים.

אנו עושים את מירב המאמצים ומשקיעים משאבים ניכרים כדי להביא לכם אתר איכותי, שימושי ועדכני. יחד עם זאת, אנו לא חפים מטעויות ומשגיאות.
אם נתקלתם בבעיה כלשהי, בטעות או בשגיאה, או סתם יש לכם שאלה או הערה, אל נא תהססו ליצור עמנו קשר למייל: [email protected].
אנו מבטיחים להתייחס לכל פנייה שלכם במלוא הרצינות.

מסמך זה הינו תקנון השימוש באתר והוא כולל את תנאי הרכישה אונליין מהאתר, מדיניות פרטיות לשימוש באתר, הוראות ביטול עסקת מכר מרחוק ותעודת אחריות מוגבלת לדשא.

התקנון ומסמכים המצורפים לו הינם חוזה מחייב בינינו לבינכם, והם חלים ומחייבים את כל המשתמשים באתר. השימוש והגלישה באתר מהווים הסכמה שלכם לאמור בהם.
אם אינכם מסכימים לחלק כלשהו מהתקנון ו/או ממסך הפרטיות – אין להשתמש באתר או בכל חלק בו.
הפרת הוראות המסמכים הנ”ל עלולה לגרום לחסימת הגישה לאתר, וזאת בנוסף לכל זכות אחרת על פי כל דין שיש לנו.

תקנון – תנאי השימוש והרכישה באתר

להלן תקנון שימוש ורכישה אונליין באתר www.deshe-itzhar.co.il (להלן – “האתר”), שמהווה הסכם מחייב בינינו לבינכם:

הגדרות של מונחים בתקנון

 1. בנוסף לכל הגדרה אחרת בתקנון זה, יחולו ההגדרות הבאות:

  גולש” – כל גורם הגולש באתר, לרבות מנוי.
  גורם טכני חיצוני” – כל גורם המספק למפעיל האתר מוצרי ו/או שירותי חומרה ו/או תוכנה ו/או סוכן חכם ו/או אחסון אתרים ו/או עיצוב בקשר עם האתר.
  דמי ביטול” – לרבות הוצאות או התחייבות בשל משלוח, אריזה או כל הוצאה או התחייבות אחרת, המפעיל הוציא על או שהוא התחייב בהן בשל ההתקשרות עם הגולש, או בשל ביטולה.
  המפעיל” – חב’ דשא יצהר בע”מ, ח”פ 513043562, המפעילה את האתר לרבות עובדיה ו/או בעליה ו/או גופים קשורים.
  מדור” – חלק באתר המיועד לעניין מסויים. במדור יכולים להיות תתי מדורים. אלא אם נאמר במפורש אחרת, כל התייחסות בתקנון זה ל”אתר”, תכלול גם כל מדור ותת מדור בו.
  מנוי” – גולש אשר נרשם לאתר ו/או למדור בו, לרבות לשם רכישת מוצרים.
  ספק חיצוני“- כל גורם שאינו המפעיל, אשר מפרסם ו/או מספק מוצרים באמצעות האתר ו/או בקשר עם האתר.
  שימוש באתר” – שימוש באתר כולו ו/או חלקו.
  תוכן” או “תכנים” – כל מידע מכל סוג שהוא, לרבות תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי, וכן כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, עיצוב, קונספט, צילום, איור, הנפשה, תרשים, דמות, הדמיה, דגימה, סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי, תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, פורמט, פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית, לרבות אם מקורם ו/או הועלו לאתר על ידי גולש, וכן מאמרים, חוות דעת ו/או ביקורות, אם יופיעו באתר.

מבוא לתקנון ופרשנות

 1. במקרה של אי בהירות ו/או פרשנות, האמור בתקנון זה לא יפורש כנגד המנסח.

 2. השימוש באתר מהווה הסכמה של המשתמש לתקנון.

 3. הצהרת הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד לכל דבר ועניין מהתקנון.

 4. בחלק מהמדורים יכולים להופיע תנאי שימוש פרטניים (ולעיתים יכולים להופיע תנאי שימוש פרטניים גם בתתי מדורים). תנאי שימוש פרטניים כאמור יחולו יחד ובמקביל להוראות תקנון זה. במקרה של סתירה, יגבר האמור בתנאי השימוש הפרטניים. בכל מקרה, תועדף פרשנות שלא תביא לסתירה בין מסמכים ותאפשר את קיום האמור במסמכים שונים במקביל.

 5. במקרה בו יקבע על ידי רשות חוקית מוסמכת, כי חלק כלשהו מהתקנון בטל ו/או אינו חוקי, לא יהיה בכך כדי לגרוע מיתר הוראות התקנון, ויראו בחלק הבטל/שאינו חוקי כאילו הוחלף בתנאי תקף אחר הקרוב ביותר בתוכנו לזה המקורי.

 6. האמור במבוא ובהקדמה שלפניו הינם חלק בלתי נפרד מהתקנון.

 7. השימוש בלשון זכר או בלשון רבים הינם מטעמי נוחות בלבד.

 8. כותרות הפרקים של התקנון הינן לנוחות בלבד, ואין לראות בהן כמחייבות או כמסייעות בפרשנות.

תנאי התקנון ותוקפם

 1. המפעיל רשאי לשנות ו/או לתקן ו/או לגרוע ו/או להוסיף תנאים בתקנון ו/או בחלקו.

 2. המפעיל יהיה רשאי לנהוג כאמור לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מראש.

 3. הוראות תקנון ששונו ו/או תוקנו יפורסמו באתר וכן תופיע הודעה כי בוצע שינוי, והם ויחייבו מרגע פרסומם. מבלי לגרוע מהאמור, מומלץ לגולשים לעיין באופן תקופתי בהוראות התקנון.

 4. מובהר, שאין כוונה בתקנון זה להעניק לגולש זכויות מעבר לזכויות הבסיסיות שאותן הדין מעניק לגולש במפורש.

אחריות הגולש, הגולש הנבון וגלישה חכמה

 1. מומלץ לכל גולש המשתמש באתר ו/או הפונה לספקים חיצוניים באמצעות האתר, לבצע סקר שוק, ללמוד את תכונות המוצרים לקרוא היטב את כל התנאים וההוראות הרלבנטיות טרם ביצוע רכישה ו/או התקשרות כלשהי, וככלל לנהוג באופן זהיר ומושכל.

 2. מומלץ לגולש לנקוט ולהפעיל אמצעי הגנה המתאימים לצרכיו, לרבות מערכות אנטי וירוס, בכל שימוש באתר ובכלל.

 3. השימוש באתר ו/או ההסתמכות על תכניו הם באחריותו המלאה והבלעדית של הגולש. המפעיל לא ישא באחריות לכל נזק ישיר ו/או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לגולש ו/או לצדדים ג’ כתוצאה משימוש באתר ו/או הסתמכות על התוכן המופיע בו. האמור בסעיף זה יחול גם אם המפעיל צפה או יכול היה לצפות את הנזק מראש.

שימושים מותרים ואסורים באתר

 1. האתר מוצע לשימוש AS IS.

 2. אין להעתיק ו/או להפיץ ו/או לסחור בחלקים כלשהם מהאתר ו/או בתכנים המופיעים בו, אלא לאחר קבלת אישור מראש ובכתב מהמפעיל.

 3. למעט אם התקבלה רשות מפורשות ובכתב מהמפעיל, חל איסור לעשות שימוש באתר ו/או בתכניו שלא במסגרת האתר גופו, ובכלל זה חל איסור לבצע קישור כלשהו לאתר ו/או לתכניו מכל אתר אינטרנט אחר ו/או בדרך של הצגתו ב- FRAMES ו/או בדרך של כניסה כלשהי לאתר שלא דרך עמוד הבית שלו ו/או בכל דרך הצגה המשנה את עיצוב ו/או את תכניו של האתר.

 4. אין להפעיל על האתר ו/או על תכניו תוכנות ו/או מנגנונים לכריית מידע ולהעתקה של תכנים, לרבות ROBOTS ו- CRAWLERS.

 5. חל איסור מוחלט לעשות באתר ו/או באיזה מחלקיו שימוש אשר נוגד את דיני מדינת ישראל ו/או כל דין אחר (פלילי ו/או אזרחי), ו/או הפוגע פגיעה כלשהי בכל צד ג’, לרבות, אך לא רק:

  • פגיעה בשם הטוב.

  • פגיעה במוניטין.

  • השמצה של כל אדם (לרבות תאגיד).

  • שימוש לצרכים מיניים ו/או אירוטיים ו/או תועבה.

  • שימוש מזיק, לרבות באמצעות דואר זבל (SPAM), וירוסים, סוסים טרויאניים ותוכנות מזיקות אחרות.

  • הפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן.

  • פגיעה בפרטיות.

  • ניבול פה.

  • איום.

  • העלבה.

  • הפחדה.

  • הטרדה.

מחירים ותנאי תשלום

 1. המחירים באתר כוללים מע”מ אך אינם כוללים דמי משלוח. דמי המשלוח מצויינים בנפרד.

 2. תנאי התשלום ו/או מבצעים יופיעו בסמוך למוצר.

 3. המפעיל רשאי לעדכן את מחירי המוצרים ו/או את דמי המשלוח ו/או את תנאי התשלום ו/או מבצעים מעת לעת ולפי שיקול דעתו הבלעדי, ואלה יחייבו מרגע פרסומם באתר.

 4. המחיר ו/או דמי המשלוח ו/או תנאי התשלום ו/או מבצע שיחייבו את המפעיל ביחס למוצר יהיו אלה התקפים במעמד החיוב בפועל. ידוע לגולש, שיתכנו מקרים בהם במהלך ביצוע הזמנה של מוצר, יבוצע עדכון כאמור לעיל מצד המפעיל.

מלאי ותיאור המוצרים

 1. מראה מוצרים, גוון, צבע ואיכות באתר עשויים להיראות שונה מפעם לפעם ולהיות שונים מאלה המופיעים באתר ו/או מהמתוארים באתר, והכל בהתאם לחומרה בה הגולש עושה שימוש במהלך הגלישה באתר.

 2. המפעיל פועל על מנת להבטיח שכל מוצר המוצע באתר יהיה זמין במלאי, אלא אם מצויין במפורש שהמוצר אזל מהמלאי או מופיעה הודעה דומה.

 3. אם יתברר שמוצר אזל מהמלאי במועד אישור ההזמנה ו/או במועד האספקה למרות שצויין שהמוצר זמין, הרי שהדבר יהיה תוצאה של טעות בתום לב והמפעיל יהיה פטור מכל התחייבות כלפי הגולש בקשר עם המוצר. במקרה כזה הגולש יהיה רשאי לבטל את העסקה והוא יקבל את מלוא כספו בחזרה.

 4. לגולש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המפעיל בגין מוצר שאזל מהמלאי, גם אם אותו מוצר יופיע באתר כאילו הוא זמין במלאי.

אחריות מוגבלת בנוגע למוצרים

 1. על פי חוק המפעיל אינו נדרש לתת אחריות למרבדי דשא, לגידולים, לטובין פסידים או לטובין שנחתכו/הותאמו במיוחד לפי הזמנה. לפנים משורת הדין בלבד וכשירות ללקוח, המפעיל מספק אחריות מוגבלת לדשא בכפוף לתנאים שאותם ניתן למצוא בהמשך המסמך תחת סעיף “תעודת אחריות מוגבלת לדשא”.

 2. ככל שלמוצר מצורפת תעודת אחריות – יחולו הוראות האחריות ששם.

אחריות מוגבלת של המפעיל בנוגע לאתר

 1. שירותי האתר, התכנים שבו וכל תוספת לשירותים אלה ניתנים כפי שהם (AS IS). המפעיל אינו מתחייב ואף לא יהא אחראי כלפי גולשי האתר בכל עניין הנובע משימוש באתר ו/או הנוגע לאיכות השירותים ו/או לתוכן באתר ו/או לזמינות השירותים שבו ו/או להתאמת האתר ו/או תוכנו לציפיות הגולשים ו/או לתרומתו הכלכלית (אם בכלל) של האתר ו/או של תוכנו לגולשים ו/או לצרכיהם, אף אם ידע או היה עליו לדעת על נזק ו/או על תוצאה צפויים כאמור.

 2. למפעיל הזכות שלא לאשר התקשרות עם גולש מכל סיבה שהיא, ובכלל זה שלא להתיר לגולש להירשם כמנוי לאתר, וכן שלא להתיר לגולש לעשות שימוש או להמשיך ולהשתמש באתר, כולו או חלקו, ו/או לבטל ו/או לחסום גולש ו/או לבטל מנוי והכל באופן מיידי בכל מקרה של שימוש לרעה באתר ו/או אי עמידה בתנאים הקבועים בתקנון זה, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות העומדת למפעיל על פי דין ו/או הסכם. למפעיל יהיה שיקול דעת בלעדי, סופי ומוחלט לקבוע מה יהווה “שימוש לרעה”, האם ומתי שימוש באתר עולה לכדי הפרת האמור בתקנון זה ו/או בכל הסכם ו/או דין, והמפעיל מתחייב להפעיל שיקול דעת זה בתום לב ובהגינות.

 3. אם וככל שיקבע על ידי רשות מוסמכת, כי חרף האמור בתקנון זה המפעיל נושא באחריות כלשהי בקשר עם השימוש באתר, הרי שמוסכם שאחריותו של המפעיל כלפי הגולש בכל הקשור לשימוש באתר לא תעלה על הסכום שהגולש שילם למפעיל בפועל או אמור היה לשלם בקשר עם המוצר שבגינו קמה האחריות.

 4. באתר עשויים להופיע קישורים (links) לאתרים אחרים, ישראלים או זרים, וכן פרסומים לטובין ו/או לשירותים המסופקים על ידי ספקים חיצוניים. המפעיל אינו אחראי על אתרים אחרים וכן לא על ספקים חיצוניים באופן כלשהו, לרבות לא לפרטים לגביהם ו/או לכל פרסום מטעמם ו/או בקשר אליהם. ככל שאתרים אחרים ו/או ספקים חיצוניים מפרסמים טובין ו/או שירותים באופן כלשהו, הרי שהמפעיל אינו מתחייב ואף לא יהא אחראי כלפי גולשי האתר בכל הנוגע לדיוק, לאמינות, לטיב, לאיכות, לאמיתות, להתאמה, לרמה, לשלמות ו/או לכל היבט אחר של איזה מהנ”ל, ואפילו אם המפעיל צפה ו/או היה ביכולתו לצפות איזה מהנ”ל.

 5. הימצאות קישורים לאתרים אחרים ופרסומים של ספקים חיצוניים אינה מהווה המלצה לבקר באיזה מהם ו/או להשתמש בשירותיהם ו/או לרכוש טובין ו/או שירותים, והכל אלא אם נאמר במפורש אחרת.

 6. המפעיל מצהיר, כי לא ננקטו מטעמו צעדים לבדוק את נכונות או מהימנות התכנים הכלולים באתרים האחרים הנ”ל, או את השירותים ו/או הטובין ו/או המוצרים המוצעים בפרסומים כאמור ו/או דרך אתרים כאמור, או את התאמתם לגולשים כאלה או אחרים.

 7. המפעיל ממליץ לבדוק היטב כל אתר אחר לפני גלישה בו ו/או נטילת חלק בפעילויות המוצעות בו, לבצע בדיקת שוק טרם כל רכישה וככלל לנהוג באופן זהיר בנוגע לנ”ל. בכל מקרה – כל מי שנכנס לאתר אחר באמצעות קישור מהאתר ו/או רוכש טובין ו/או שירותים בעקבות פרסומות של ספקים חיצוניים שהופיעו באתר, עושה זאת על אחריותו המלאה בלבד.

 8. המפעיל לא יהיה צד ולא ישא באחריות כלשהי לכל התקשרות ו/או עסקה בין גולש לבין ספק חיצוני. למען הסר ספק, כל מידע ו/או פרטים שיוחלפו בין גולש לבין ספק חיצוני הינם באחריות המלאה של הגולש ושל הספק החיצוני, ובשום פנים ואופן אינם באחריות המפעיל, אינם בידיעתו ואינם בשליטתו. גולש המוסר מידע ו/או פרטים כאמור ו/או משתמש בהם – עושה כן על אחריותו המלאה והבלעדית. האמור לעיל יחול גם בכל הנוגע למסירת מספרי כרטיסי אשראי, פרטי חשבון בנק ופרטי חשבון PAYPAL, ככל שימסרו.

 9. המפעיל רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בכל עת וללא הודעה מוקדמת, להתאים ו/או להשעות ו/או להפסיק ו/או לשנות ו/או להגביל את האתר, שירותיו – כולם או חלקם – לרבות הרשאות גישה, זמינות פעילויות ושירותים, תכנים שונים (לרבות של גולשים), שעות פעילות, וכן תוכנות ו/או ציוד הנדרשים לצורך גישה לאתר ולשירותיו. בכל מקרה, המפעיל לא ישא באחריות לנזקים כלשהם כתוצאה מהאמור, אף אם צפה או היה ביכולתו לצפות נזקים אלה.

 10. המפעיל יוכל להציע, על פי שיקול דעתו הבלעדי, פעילויות ותכנים מיוחדים בכפוף לתנאים מיוחדים או שונים שיובאו לידיעת הגולשים או חלק מהם. מובהר בזאת, כי השתתפות בפעילויות ו/או חשיפה לתכנים המיוחדים האמורים תחשבנה כהסכמה לתנאים המיוחדים, אשר יפורטו ככל הניתן בסמוך לכל פעילות מיוחדת שכזו.

 11. לשם הפעלת האתר ואספקת שירותי האתר, המפעיל נעזר בגורמים טכניים חיצוניים ומשתמש באמצעים טכנולוגיים שונים. אף כי המפעיל משתדל להתקשר עם גורמים טכניים מקצועיים ואמינים, ולהשתמש באמצעים טכנולוגיים סבירים להפעלת האתר, הרי שבכל מקרה המפעיל לא יהיה אחראי לטיב, לתדירות, לרצף, לאיכות, לאמיתות, להתאמה, לשלמות, לרמת שירותים, לאספקה, למשלוח, למחירים, לרמת ציוד, ולכל כשל אפשרי ו/או לכל היבט אחר בנוגע לגורם טכני חיצוני ו/או לתוצאותיו ו/או לאמצעים טכנולוגיים כלשהם, אף אם המפעיל צפה ו/או היה ביכולתו לצפות את הכשל האפשרי ו/או את התוצאה כאמור.

 12. המפעיל יהיה רשאי לשנות את זהות הגורמים הטכניים המקצועיים ו/או את האמצעים הטכנולוגיים מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא כל הודעה מראש.

 13. אם בשל הפסקת ההתקשרות של המפעיל עם גורם טכני חיצוני ו/או בשל הפסקת שימוש באמצעי טכני כלשהו לא יוכל המפעיל לספק את שירותי האתר – כולם או חלקם – יהיה המפעיל רשאי להפסיק את ההתקשרות עם הגולשים המשתמשים באותו שירות או להפסיק את אספקת השירות.

 14. למען הסר ספק מוצהר בזאת, כי המפעיל נוקט בצעדים סבירים על מנת לאבטח את האתר ולהבטיח את פעילותו התקינה, אך בכל מקרה המפעיל לא יהיה אחראי לכל הפסקה, האטה, אובדן מידע, גניבת מידע, נזק למחשב, נזק לתשתית, הפרעה, וירוס, סוס טרויאני, תוכנה מזיקה, פרצה, תקלה, כשל חומרה ו/או תוכנה ו/או קווי תקשורת, או פגם כלשהו באבטחה, תהא סיבתם אשר תהא (להלן – “כשל אפשרי“), ככל שיגרמו לגולשים לרבות נזקיהם ו/או הוצאותיהם. השימוש באתר ובשירותיו נעשה על אחריותם הבלעדית של הגולשים. האמור יחול אף אם המפעיל צפה או היה ביכולתו לצפות את הכשל האפשרי ו/או את התוצאה כאמור.

תכנים מקצועיים והמלצות של המפעיל

 1. תוכנם של המאמרים והמלצות, לרבות המלצות במענה לפנייה ישירה של גולש, הוא לפי ידיעתו והבנתו של המפעיל. ידוע לגולש שהמפעיל אינו נותן כל מצג לגבי דיוק ו/או נכונות ו/או שלמות האמור במאמרים ו/או בהמלצות. המשתמש ו/או המסתמך על המאמרים ו/או על ההמלצות עושה זאת על אחריותו המלאה והבלעדית.

 2. מוצהר, שגולש המצפה מהמפעיל לשאת באחריות לאמור במאמר ו/או בהמלצה – אל לא לקבל ייעוץ כלשהו מהמפעיל.

 3. מענה לפנייה של גולש, אופן ותוכן המענה הינם לפי שיקול דעתו המלא והמוחלט של המפעיל, והוא אינו מתחייב להשיב לפנייה ו/או להשיב באופן מלא ו/או להשיב בתוך פרק זמן מסויים.

זכויות קניין רוחני באתר ובעלות של המפעיל על תכנים באתר

 1. כל הזכויות בתכנים, במאמרים ובהמלצות באתר הן של המפעיל בלבד, וחל איסור לעשות בהם שימוש מכל מין וסוג ללא קבלת רשות מהמפעיל וכן ללא מתן קרדיט הולם וראוי.

 2. אם יתאפשר לגולש להעלות תוכן לאתר, הרי שהגולש מעביר למפעיל באופן בלתי חוזר, ללא תמורה, ללא הגבלת זמן, ללא הגבלת מקום, ללא הגבלת היקף שימוש, וללא כל תנאי אחר, את כל הזכויות הקנייניות בתוכן של גולש, והכל ללא הגבלת זמן ו/או מקום. כמו כן, הגולש מצהיר ומאשר כי אין לו, לא תהיה לו והוא מוותר מראש, באופן מלא ובלתי חוזר על כל זכות לקרדיט ו/או לשלמות היצירה בכל הנוגע לתוכן של גולש, ואין הוא דורש תמורה כלשהי בגין כך.

 3. המפעיל מקפיד על שמירת זכויות היוצרים ושאר זכויות הקניין הרוחני ברשת האינטרנט. כל גולש באתר נדרש בזאת להקפיד ולשמור על הזכויות האמורות, שכן שמירה עליהן היא תנאי לשימוש באתר.

 4. ככל שיתאפשר לגולש לעלות תוכן לאתר – חל איסור להעלות תוכן שהגולש אינו בעל מלוא הזכויות בו.

 5. כל הזכויות באתר, לרבות זכויות היוצרים, ובכלל זה בשם האתר, בתוכן המאוחסן בו, בתוכנות ובתוכנות העזר המשמשות להפעלתו של האתר, שייכות למפעיל, וזאת בין אם נכללה ביחס למידע ספציפי הודעת זכויות ובין אם לאו, והכל אלא אם נאמר מפורשות אחרת ו/או הוסכם אחרת במפורש עם המפעיל.

 6. המפעיל רשאי לעשות שימוש בתוכנות, בתוכן – לרבות תוכן של גולש, אם וככל שיועלה לאתר – לפי שיקול דעתו הבלעדי והחופשי, בכל מקום ובכל אופן, ללא כל הגבלה, וללא צורך בקבלת היתר כלשהו או בתשלום תמורה כלשהי, ובכלל זה למכור, להעביר, להעתיק, לשנות, לעבד, לשנות פורמט, להשתמש, להציג ולבצע בפומבי, ולהעניק רישיונות בתכנים הנ”ל או בחלק מהם, וזאת בכל מדיה קיימת ו/או עתידית. כל תמורה ו/או טובת הנאה שתתקבל בקשר עם פעילות באתר, לרבות מסחרית ולרבות כזו שהתקבלה בקשר עם תוכן של האתר ו/או בקשר עם תוכן של גולש, תהיה של המפעיל בלבד, ובשום פנים ואופן לא של הגולש.

התחייבויות והצהרות הגולש

 1. ידוע לגולש כי מעבר להצהרות ולהתחייבויות שלהלן, קיימות בתקנון זה הצהרות והתחייבויות נוספות המחייבות את הגולש.

 2. מבלי לגרוע מהצהרות מהתחייבויות הגולש בכל מקום אחר בתקנון זה, הגולש מצהיר, מאשר ומתחייב כדלקמן:

  • הגולש רשאי להתקשר עם המפעיל לפי הוראות תקנון זה ולפי כל דין.

  • לציית לתקנון במלואו וכן להוראות כל דין במסגרת השימוש באתר.

  • ככל שיתאפשר לגולש להעלות תוכן לאתר – להעלות רק תוכן שהגולש הוא בעל מלוא הזכויות בו. כמו כן, הגולש מעביר למפעיל באופן בלתי חוזר, ללא תמורה, ללא הגבלת זמן, ללא הגבלת מקום, ללא הגבלת היקף שימוש, וללא כל תנאי אחר, את כל הזכויות הקנייניות, כולל זכויות יוצרים, בכל תוכן שהגולש מעלה לאתר, ולוותר ולא לעמוד על הזכות המוסרית ככל שקיימת בתוכן של גולש.

  • כי ידוע לו שתכנים המופיעים באתר חשופים ו/או עשויים להיות חשופים בפני גולשים אחרים, וזאת ללא הודעה מוקדמת, ועל כן על הגולש מוטלת מלוא האחריות לנהוג בזהירות ובשיקול דעת טרם העלאת תכנים מסוג כלשהו לאתר.

  • כי כל מידע שימסור לצורך רישום באתר ו/או כנדרש בכל מקום באתר, לרבות לצורך רישום כמנוי, ובכלל זה נתוני כרטיס אשראי וכל מידע אחר שידרש ממנו, ככל שידרש, יהיה נכון, מדוייק, מלא, תואם את המציאות ואינו מטעה. הגולש יעדכן את המפעיל בכל מקרה של שינוי בכל מידע רלבנטי אחר על ואודות הגולש. האמור יחול גם במקרה של רישום לאתר באמצעות צד ג’ (כגון Facebook ו/או Google).

  • כי ידוע לו שהפרטים האישיים שימסרו על ידו למפעיל, ככל שימסרו, יאוכסנו בכפוף להוראות כל דין. המפעיל רשאי לאגור ולהשתמש בנתונים בנוגע לגולשים, ובכלל זה דרכי התקשרות וכן כל פרט אחר המסופק על ידי אתרים צד ג’ שבאמצעותם גולש נרשם לאתר (כגון Facebook ו/או Google).

  • כי הוא מסכים שבסמוך לתכנים שפרסם יופיע קישור לפרופיל שלו ב- Facebook ו/או ב- Google ו/או בכל רשת חברתית אחרת עליה המפעיל יחליט מעת לעת.

  • כי ידוע לו, שגולש המוסר מידע ופרטים על עצמו לספקים חיצוניים, עושה כן מרצונו החופשי ועל אחריותו המלאה, והמפעיל אינו נותן מצג ו/או התחייבות באשר לאופן שבו אלה ישמרו ו/או יאוכסנו, אם בכלל.

  • כי ידוע לו, שמידע ו/או פרטים שנמסרו לספק חיצוני, עלולים להגיע גם לידי גורמים שהגולש אינו מעוניין בהם.

  • כי עצם הרישום כמנוי לאתר מהווה הסכמה להיכלל במאגר מנויי האתר. המאגר ישמש את המפעיל לאספקת השירותים למנוי, ובכלל זה למשלוח הודעות, עדכונים ודברי פרסומת למנוי, ככל שהמנוי אישר את קבלתם. מחיקת פרטי מנוי מהמאגר תעשה לבקשת המנוי שתופנה למפעיל לפי הפרטים שבתקנון זה.

  • כי הגולש לבדו יהיה אחראי לכל נזק אשר יגרם לו ו/או לכל צד ג’ כתוצאה מהסתמכות על התכנים באתר ו/או משימוש באתר, וכי ידוע לו כי המפעיל לא ישא באחריות לכל נזק ישיר ו/או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לגולש ו/או לצדדים ג’ כתוצאה משימוש באתר ו/או הסתמכות על התוכן המופיע בו. האמור בסעיף זה יחול גם אם המפעיל צפה או יכול היה לצפות את הנזק מראש.

  • כי הוא מסכים שהמפעיל יהיה רשאי למסור את פרטי הגולש לצדדים שלישיים אם הדבר מתחייב על פי כל דין ו/או אם המפעיל יעמוד בפני איום כי ינקטו נגדו צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין מעשי ו/או מחדלי הגולש.

  • כי הוא מסכים שהמפעיל יעשה שימוש בפרטי הגולש לצורך שיפור שירותי האתר.

  • כי הוא ישמור בסודיות סיסמתו, ככל שתימסר לו, וישא באחריות לכל שימוש אשר יעשה בסיסמא, אף אם נעשה ללא אישור. המפעיל לא ישא באחריות כלשהי לנזקים אשר יגרמו כתוצאה משימוש לא מאושר.

  • כי ידוע לו שהמפעיל אינו מספק כל ציוד ו/או תשתיות הדרושים לצורך גישה לאינטרנט ולשם קבלת שירותי האתר, לרבות ציוד קצה, מודמים ותוכנות גישה לאינטרנט.

  • לא להעתיק ו/או להפיץ ו/או לסחור בחלקים כלשהם מהאתר ו/או בתכנים המופיעים בו, אלא לאחר קבלת אישור מראש ובכתב מהמפעיל.

  • לא להשתמש בשירותי האתר ו/או בתוכן המופיע בו שלא במסגרת המותר באתר, ולא להעתיק ו/או לשכפל ו/או להוריד את האתר ו/או את התכנים שבו.

מכירת שטחי פרסום

 1. המפעיל רשאי להציע מעת לעת כחלק משירותי האתר, בתמורה ו/או ללא תמורה, שטחי פרסום באתר, והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של המפעיל ובתנאים שיקבע מעת לעת.

רכישה באמצעות כרטיס אשראי או מנגנוני תשלום מקוונים או בעסקה טלפונית

 1. רק גולשים מעל גיל 18 רשאים לרכוש מוצרים באתר.

 2. גולש המבצע רכישה באמצעות כרטיס אשראי ו/או חשבוןPayPal ו/או כל מנגנון תשלום אחר, מצהיר שהוא בעל הכרטיס ו/או החשבון, ומאשר שאין כל מניעה חוקית ו/או הסכמית לביצוע הרכישה.

 3. הגולש מצהיר ומאשר, כי ידוע לו שתנאי לרכישה הוא הזנת הפרטים הנדרשים ממנו במהלך הרכישה, כשהם שלמים, נכונים ומדויקים.

 4. רכישה מהאתר באמצעות מערכת PayPal ו/או מנגנון תשלום מקוון אחר מותנית בעמידה בכל התנאים והדרישות של PayPal ו/או הגורם שמספק את שירותי מנגנון התשלום המקוון, וכן קיים הסכם תקף בינם לבין המפעיל אשר יאפשר למפעיל לקבל תמורה בגין מכירת מוצרים לגולש.

 5. גולש רשאי לבחור בביצוע תשלום טלפוני, ובמקרה כזה יהיה על הגולש ליצור קשר טלפוני עם שירות הלקוחות של המפעיל לפי הפרטים שיופיעו במהלך ההזמנה. על עסקה טלפונית יחולו כל הוראות תקנון זה בשינויים המחוייבים.

 6. הזמנה שהגולש בחר לשלם בעבורה בתשלום טלפוני, ולא שולמה בתוך 48 שעות מרגע ההזמנה – תבוטל.

 7. אישור מחברת האשראי ו/או מנגנון תשלום מקוון כלשהו וחיוב הלקוח בפועל יהוו תנאי לתחילת טיפול בהזמנה מצד המפעיל. בהעדר אישור ו/או חיוב – יראו בהזמנה כבטלה ומבוטלת.

שימוש רציף והתנתקות משירותי האתר

 1. המפעיל יהיה רשאי למחוק מנוי שלא יעשה שימוש בחשבונו במשך 180 ימים רצופים, והכל ללא הודעה מוקדמת.

 2. גולש המבקש להתנתק משירותי האתר יוכל לעשות כן באופן מקוון במסגרת האזור האישי, או באמצעות פנייה למפעיל לפי הפרטים המופיעים למטה מכאן.

רכישת מוצרים, מועדי אספקה וביטול עסקה

 1. בסמוך לכל אחד מהמוצרים הנמכרים באתר יופיע מידע בנוגע לאותו מוצר, לרבות דמי משלוח ומועדי אספקה. בכל מקרה בו גולש סבור שהמידע אינו שלם ו/או שגוי ו/או אינו מדויק ו/או אינו לרוחו של הגולש מכל סיבה שהיא, אל לו לרכוש את המוצר.

 2. האספקה אינה מבוצעת ישירות על ידי המפעיל, אלא על ידי שירותי דואר ו/או חברת שליחויות/הובלות. לפיכך, מועדי האספקה הם מועדים מוערכים. במקרה בו הוזמנו מוצרים שונים באותו משלוח, יסופקו המוצרים לפי זמן האספקה שנקבע למוצרים עם המועד הארוך ביותר.

 3. המפעיל מבצע משלוחים לכל הארץ.

 4. לפי החוק, הוראות ביטול עסקה לא חלות על מוצרים פסידים (כגון: דשא חי, פרחים, וכו’) או מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הלקוח (כגון: יריעות דשא).

 5. לא ניתן לבטל עסקאות לרכישת מרבדי דשא חי או צמחים אחרים, בין היתר משום שאלה נחתכו/נגזמו/הותאמו לפי מידות לבקשת הגולש ו/או הם נובלים/נפגמים במקרה של החזרה.

 6. גולש הרוכש מוצרים מהמפעיל באמצעות האתר יהיה רשאי לבטל את ההתקשרות בכתב מיום עשיית ההתקשרות ועד 14 ימים מיום קבלת המוצרים, או מיום קבלת מסמך פרטי המוצרים כאמור בדין, לפי המאוחר מביניהם.

 7. גולש ימסור הודעת ביטול התקשרות בכל אחת מהדרכים המפורטות להלן. בהודעת הביטול הגולש יפרט את שמו ומספר הזהות שלו, ואם נמסרה הודעת הביטול בעל פה כאמור להלן – יציג תעודה מזהה, רישיון נהיגה או דרכון תקפים:

  • בעל פה – בטלפון: 09-8988698 או בהודעה בעל פה במקום העסק של המפעיל בכתובת: הפרחים 72, כפר מונש.

  • בדואר רשום לכתובת הנ”ל.

  • בדואר אלקטרוני: [email protected]

  • בפקסימיליה: 09-8987215

 8. הוראות מיוחדות לביטול עסקה על ידי גולש שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש:

  • ההגדרות:
   אדם עם מוגבלות” – כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ”ח-1998.
   אזרח ותיק” – מי שמלאו לו 65 שנים.
   עולה חדש” – מי שטרם חלפו חמש שנים מיום שניתנה לו תעודה עולה או תעודת זכאות כעולה ממשרד העלייה והקליטה.
   תעודת זכאות כעולה” – תעודה שמנפיק משרד העלייה והקליטה למי שנמצא זכאי לסיוע כעולה על פי נוהלי המשרד.

  • בהתקשרות עם גולש שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי הגולש לבטל את העסקה בתוך 4 חודשים מיום עשיית ההתקשרות, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך פרטי המוצרים כאמור בדין, לפי העניין, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין המפעיל לגולש, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.

  • במקרה של ביטול כאמור, רשאי המפעיל לדרוש מהגולש להציג לפניו תעודה המוכיחה שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, ולא ידרוש ממנו הוכחה נוספת לשם מימוש זכות הביטול כאמור למעט תעודה מזהה, רישיון נהיגה או דרכון ישראלי תקפים. הגולש יציג לפני המפעיל את אחד המסמכים שלהלן, לפי העניין, או ישלח לו עותק שלו, לרבות באמצעות תקשורת אלקטרונית או פקסימיליה:

   • תעודה שניתנה לגולש מהמדינה המעידה על כך שהוא אזרח ותיק.

   • תעודת עולה או תעודת זכאות כעולה.

   • תעודה המעידה על כך שהגולש הוא אדם עם מוגבלות לתקופה העולה על שישה חודשים, שניתנה מגורם המוסמך על פי חוק לקבוע קיומה של מוגבלות כאמור.

   • תעודה המנויה בדין לעניין ביטוח עסקה על ידי צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש.

 9. ביטל גולש התקשרות עם המפעיל עקב פגם במוצרים, עקב אי התאמה בין המוצרים לבין הפרטים שנמסרו לו על פי דין, עקב אי -אספקת המוצרים במועד שנקבע לכך או בשל כל הפרה אחרת של ההתקשרות בידי המפעיל (להלן – “ביטול בגלל סיבה“) –

  • יחזיר המפעיל לגולש בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הגולש, יבטל את חיובו של הגולש בשל ההתקשרות וימסור לו עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא יגבה מהגולש דמי ביטול כלשהם.

  • קיבל הגולש את המוצרים נשוא ההתקשרות, יעמידו לרשות המפעיל במקום שבו נמסרו לו המוצרים ויודיע על כך למפעיל, והוא הדין לגבי מוצרים כלשהם שקיבל הגולש בעקבות ההתקשרות.

 10. במקרה של ביטול שלא בגלל סיבה (ביטול בלי סיבה) –

  • יחזיר המפעיל לגולש, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר ההתקשרות ששולם על ידי הגולש, יבטל את חיובו של הגולש בשל ההתקשרות וימסור לו עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא יגבה מהגולש סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר נושא ההתקשרות, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.

  • קיבל הגולש את המוצר נושא ההתקשרות, יחזירו למפעיל במקום עסקו, והוא הדין לגבי מוצר כלשהו שקיבל הגולש בעקבות ההתקשרות.

 11. החזרת מוצרים תעשה באריזתם המקורית כשהם אינם פגומים, עם תגית המחיר מוצמדת עליהם (ככל שצורפה כזו למוצר שסופק), ולא נעשה בהם שימוש כלשהו!

 12. אין בהוראות הנ”ל כדי לגרוע מכל זכות הנתונה למפעיל על פי דין, וכן מזכותו לתבוע את נזקיו בשל כך שערך המוצרים פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבם.

תיקון הפרה

 1. המפעיל מצהיר בזאת, כי הוא עושה מאמץ לפעול בהתאם להוראות כל דין.

 2. יחד עם זאת, אם וככל שיתברר שמעשי ו/או מחדלי המפעיל אינם עולים בקנה אחד עם הוראות כל דין כאמור ו/או עם האמור בתקנון זה, הגולש יודיע על כך למפעיל לאלתר ובכתב, ויתן למפעיל 14 ימי עבודה לפחות לתקן את ההפרה. דרכי יצירת קשר עם המפעיל מפורטים בסוף התקנון.

 3. הגולש מוותר על כל סעד המגיע לו בגין הפרה כלשהי מצד המפעיל, אלא אם המפעיל לא תיקן את ההפרה בתוך 14 ימי עבודה מהמועד שקיבל הודעה בפועל ובכתב על ההפרה.

פיצוי למפעיל בשל הפרת תקנון זה

 1. הגולש מתחייב בזאת לפצות ולשפות את המפעיל מיד עם דרישה ראשונה בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, פגיעה בשם טוב, פגיעה במוניטין, תשלום והוצאה שיגרמו למפעיל בקשר לגלישה באתר ו/או לשימוש של הגולש בשירותי האתר ו/או בקשר להפרת האמור בתקנון זה ו/או בכל הסכם אחר בין המפעיל לבין הגולש, לרבות הוצאות משפטית, שכ”ט עו”ד וקנסות, והכל בתוספת ריבית והצמדה כדין. למען הסר ספק, האמור בסעיף זה חל גם על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה של צד ג’ כנגד המפעיל.

 2. במידה והמפעיל יתבע לדין בקשר עם הפרת תקנון זה על ידי גולש, הוא שומר על זכותו לנהל את ההגנה בעצמו בהליכים שינקטו כנגדו, והגולש מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם המפעיל בכל הליך משפטי כאמור.

 3. התחייבויות הגולש לפצות ולשפות את המפעיל כאמור בתקנון זה ישארו בתוקפן גם לאחר סיום הגלישה ו/או סיום השימוש באתר, ובלבד שעילת הפיצוי ו/או השיפוי קשורה לגלישה באתר ו/או לשימוש באתר.

שונות וסמכות שיפוט

 1. המפעיל בלבד יהא רשאי להמחות, להעביר או לשעבד את זכויותיו (ובכלל זה את זכותו לקבל תשלום מגולשים) ו/או את התחייבויותיו לפי תקנון זה לכל צד ג’ לפי בחירתו וללא כל צורך בקבלת הסכמת הגולש, מראש ו/או בדיעבד. ככל שהמפעיל יעשה כאמור, הוא מבטיח שזכויות הגולש לפי תקנון זה לא תפגענה.

 2. על תקנון זה ועל כל סכסוך הנובע או הקשור בשימוש באתר ו/או בתוכן המופיע בו ו/או בתוכן של גולש יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. כל עניין הנובע ו/או הנוגע לשימוש באתר ו/או לתכנים המוצגים בו ו/או לתוכן של גולש ו/או לתקנן זה ידון אך ורק בבית המשפט המוסמך בעיר כפר סבא (בימ”ש שלום) או לוד (בימ”ש מחוזי), לפי העניין.

 3. תקנון זה, המהווה כאמור הסכם מחייב בין המפעיל לבין הגולש, ממצה את ההסכמות בין הצדדים ובא במקום כל מצג ו/או התחייבות ו/או הסכמה שניתנו בכתב ו/או בעל פה על ידי מי מהצדדים.

 4. שום ויתור, הנחה, הימנעות או שיהוי של המפעיל במימוש זכויותיו על פי תקנון זה לא יתפרשו כויתור או מניעה אלא אם נעשו בכתב. אם וככל שהמפעיל יבצע בדיקה כלשהי של תכנים של גולש ו/או ימחק באופן כלשהו תכנים של גולש, בין אם מעת לעת ובין אם באופן קבוע – לא יהיה בכך כדי לחייב את המפעיל להמשיך ולבדוק ו/או למחוק תוכן אחר כלשהו.

 5. המפעיל יהא רשאי לשלוח הודעות שונות לגולש באחת מהדרכים הבאות, לפי בחירתו של המפעיל: (1) באמצעות הודעה בחלון מידע כללי באתר; (2) באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני של הגולש כפי שנמסרה על ידו; (3) שיחת טלפון; (4) הודעת SMS; (5) הודעת פקס; (6) מכתב בדואר רשום.

 6. כל ההודעות שישלחו למפעיל יחשבו כאילו התקבלו ביום העסקים הבא לאחר המועד אשר בו נתקבלו בפועל (ובתנאי שבידי הגולש מצויה אסמכתא על הקבלה בפועל). במקרה של הודעות שישלחו לגולש באמצעות האתר, אלה יחשבו כאילו נמסרו במועד בו נעשה השימוש הראשון בשירותי האתר לאחר משלוח ההודעה.

 7. הודעות למפעיל ניתן להעביר לפי הכתובות המפורטות בעמוד צור קשר.

מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות זו הינה חלק בלתי נפרד מתקנון השימוש באתר www.deshe-itzhar.co.il, שהינו חוזה מחייב, וחל על כל התקשרות מולנו.

 1. פרטיותם של הגולשים ואבטחת המידע אודות הגולשים מהוות חלק חשוב בכל הנוגע להפעלת האתר, ומפעיל האתר עושה מאמצים כדי לשמור ולהגן עליהם.
 2. נקודת המוצא של כל גולש באתר צריכה להיות, שכל תוכן ונתונים שהוא מעלה לרשת האינטרנט, עלולים להיות גלויים לצד ג’, וצד ג’ עלול לעשות בהם שימוש זדוני ו/או בהתאם להוראות כל דין ו/או תוך הפרת הוראות כל דין. בהתאם, על כל גולש באתר לנהוג במשנה זהירות בכל הנוגע לפרטיותו ולנתונים אודותיו והאחריות המלאה בקשר לאמור מוטלת על הגולש.
 3. המפעיל רשאי לאגור ולהשתמש בנתונים בנוגע לגולשים, ובכלל זה דרכי התקשרות וכן כל פרט אחר המסופק על ידי אתרים צד ג’ שבאמצעותם גולש נכנס או נרשם לאתר (כגון Facebook ו/או Google).
 4. המפעיל ימנע מהעברה לצד ג’ של פרטים אישיים ו/או כל מידע אחר שנאספו ביחס לגולשים, אם וככל שאלה נאספו (להלן ביחד – “המידע“). על אף אמור לעיל, בהתקיים אחד מהמקרים המפורטים להלן, המפעיל רשאי, אך אינו חייב, להעביר את המידע באופן מלא ו/או חלקי, לפי נסיבות העניין:
  1. הפרת תקנון השימוש ו/או ביצוע ו/או ניסיון לבצע הפרה לכאורה של הוראות התקנון ו/או כל דין.
  2. קיימות הוראות דין המחייבות את המפעיל להעביר את המידע, באופן מלא או חלקי, לצד ג’ כלשהו.
  3. במקרה של מחלוקת כלשהי, או כל הליך משפטי או מעין משפטי בין הגולש לבין המפעיל.
  4. במקרה שהמפעיל סבור, לפי שיקול דעתו הבלעדי, שבהעברת המידע יש כדי למנוע פגיעה חמורה באחד או יותר מאלה: בגולש, בחייו, בבריאותו, ברכושו, או כל נזק לצד ג’ כלשהו.
  5. כאשר המידע נדרש לשם השלמת התקשרות עסקית שנעשתה במסגרת האתר, לרבות פרטי כרטיס אשראי ופרטי בנק.
  6. במקרה שהפעילות של המפעיל ו/או של האתר תעבור לגורם אחר, המפעיל יהיה רשאי לספק את כל המידע שברשותו לגורם שיפעיל את האתר, ובלבד שהגורם יקבל על עצמו את ההוראות שבהצהרת פרטיות זו.
 5. מובהר, כי החריגים הנ”ל לשמירת המידע אינם מטילים על המפעיל חובה כלשהי לדווח ו/או להעביר מידע למאן דהוא, ולא תהיה לכל אדם ו/או תאגיד כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המפעיל בנוגע למסירת ו/או לאי מסירת המידע ו/או לתוצאות מסירה ו/או אי מסירה כאמור.
 6. מוצהר בזאת מפורשות, כי המפעיל אינו אחראי ואינו יוצר מצג כלשהו באשר לאופן ולתנאים שבהם ספקים חיצוניים נוהגים בכל מידע ופרטים שנמסרו להם מאת הגולש. גולש המוסר פרטים ומידע כאמור, עושה כן על אחריותו המלאה והבלעדית ולוקח סיכון מודע שהפרטים והמידע עלולים להגיע לידי גורמים שהוא אינו מעוניין בהם.
 7. כתובות IP ועוגיות (COOKIES): בכל גלישה באתר מתבצע איסוף נתונים טכניים בנוגע לשימוש שנעשה בו במסגרת אותה גלישה, כגון: תאריך, שעה, סוג דפדפן אינטרנט, סוג מערכת הפעלה, כתובות IP של גולשים, כתובת של דף ההפניה וכיוב’ פרטים. בכפוף לתקנון ולהצהרת פרטיות זו, הנתונים הנ”ל נאספים למטרות פנימיות של המפעיל, כגון: ניהול מערכת, איזון עומס על שרת האתר, הנפקת דוחות סטטיסטיים, ואיתור של פרטי גולש בנסיבות חריגות כאמור. כתובות ה- IP שנשמרות אינן מקושרות לפרטים מזהים אישיים. רוב דפדפני האינטרנט מאפשרים הטמעת עוגיות (COOKIES) כברירת מחדל. אם אינכם מעוניינים בהטמעת עוגיות, יש לכם את האפשרות להגדיר בהתאם את דפדפן האינטרנט שלכם, כך שהוא ידחה עוגיות או יתריע כאשר עוגיות נשלחות למחשב. שימו לב: חלק מהיישומים באתר לא יפעלו כראוי במחשב שחוסם עוגיות.
 8. המפעיל משתף פעולה עם ספקים חיצוניים וכן עם אתרים אחרים, המפרסמים באתר ו/או שהאתר מפנה אליהם. עוגיות יכולות להישלח למחשב גם על ידי ספקים חיצוניים אלה, ולרבות מהאתרים שלהם. למפעיל אין שליטה על עוגיות אלה. שליחה של עוגיות על ידי ספקים חיצוניים ו/או על ידי צד ג’ כלשהו הינה נוהג מקובל בתעשיית האינטרנט.

הוראות ביטול עסקת מכר מרחוק

הוראות אלו אינן גורעות מהאמור בתקנון השימוש באתר www.deshe-itzhar.co.il, שהינו חוזה מחייב, וחל על כל התקשרות מולנו.

 1. המפעיל” של האתר הוא חברת דשא יצהר בע”מ, ח”פ 513043562, שכתובתה ופרטי ההתקשרות עימה מופיעים בעמוד צור קשר.
 2. בנוסף לכל הגדרה אחרת בתקנון זה, תחול ההגדרה הבאה:
  דמי ביטול” – לרבות הוצאות או התחייבות בשל משלוח, אריזה או כל הוצאה או התחייבות אחרת, המפעיל הוציא על או שהוא התחייב בהן בשל ההתקשרות עם הגולש, או בשל ביטולה.

 3. גולש הרוכש מוצרים מהמפעיל באמצעות האתר יהיה רשאי לבטל את ההתקשרות בכתב מיום עשיית ההתקשרות ועד 14 ימים מיום קבלת המוצרים, או מיום קבלת מסמך פרטי המוצרים כאמור בדין, לפי המאוחר מביניהם.
 4. גולש ימסור הודעת ביטול התקשרות בכל אחת מהדרכים המפורטות להלן. בהודעת הביטול הגולש יפרט את שמו ומספר הזהות שלו, ואם נמסרה הודעת הביטול בעל פה כאמור להלן – יציג תעודה מזהה, רישיון נהיגה או דרכון תקפים:
  • בעל פה – בטלפון: 09-8988698 או בהודעה בעל פה במקום העסק של המפעיל בכתובת: הפרחים 72, כפר מונש
  • בדואר אלקטרוני: [email protected]
  • בפקסימיליה: 09-8987215
  • באינטרנט – בעמוד צור קשר
 1. הוראות מיוחדות לביטול עסקה על ידי גולש שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש:
  • הגדרות:
   אדם עם מוגבלות” – כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ”ח-1998.
   אזרח ותיק” – מי שמלאו לו 65 שנים.
   עולה חדש” – מי שטרם חלפו חמש שנים מיום שניתנה לו תעודה עולה או תעודת זכאות כעולה ממשרד העלייה והקליטה.
   תעודת זכאות כעולה” – תעודה שמנפיק משרד העלייה והקליטה למי שנמצא זכאי לסיוע כעולה על פי נוהלי המשרד.
  • בהתקשרות עם גולש שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי הגולש לבטל את העסקה בתוך 4 חודשים מיום עשיית ההתקשרות, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך פרטי המוצרים כאמור בדין, לפי העניין, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין המפעיל לגולש, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.
  • במקרה של ביטול כאמור, רשאי המפעיל לדרוש מהגולש להציג לפניו תעודה המוכיחה שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, ולא ידרוש ממנו הוכחה נוספת לשם מימוש זכות הביטול כאמור למעט תעודה מזהה, רישיון נהיגה או דרכון ישראלי תקפים. הגולש יציג לפני המפעיל את אחד המסמכים שלהלן, לפי העניין, או ישלח לו עותק שלו, לרבות באמצעות תקשורת אלקטרונית או פקסימיליה:
   • תעודה שניתנה לגולש מהמדינה המעידה על כך שהוא אזרח ותיק.
   • תעודת עולה או תעודת זכאות כעולה;
   • תעודה המעידה על כך שהגולש הוא אדם עם מוגבלות לתקופה העולה על שישה חודשים, שניתנה מגורם המוסמך על פי חוק לקבוע קיומה של מוגבלות כאמור.
   • תעודה המנויה בדין לעניין ביטוח עסקה על ידי צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש.
 1. ביטל גולש התקשרות עם המפעיל עקב פגם במוצרים, עקב אי התאמה בין המוצרים לבין הפרטים שנמסרו לו על פי דין, עקב אי -אספקת המוצרים במועד שנקבע לכך או בשל כל הפרה אחרת של ההתקשרות בידי המפעיל (להלן – “ביטול בגלל סיבה“) –
  • יחזיר המפעיל לגולש בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הגולש, יבטל את חיובו של הגולש בשל ההתקשרות וימסור לו עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא יגבה מהגולש דמי ביטול כלשהם.
  • קיבל הגולש את המוצרים נשוא ההתקשרות, יעמידו לרשות המפעיל במקום שבו נמסרו לו המוצרים ויודיע על כך למפעיל, והוא הדין לגבי מוצרים כלשהם שקיבל הגולש בעקבות ההתקשרות.
 2. במקרה של ביטול שלא בגלל סיבה (ביטול בלי סיבה) –
  • יחזיר המפעיל לגולש, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר ההתקשרות ששולם על ידי הגולש, יבטל את חיובו של הגולש בשל ההתקשרות וימסור לו עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא יגבה מהגולש סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר נושא ההתקשרות, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.
  • קיבל הגולש את המוצר נושא ההתקשרות, יחזירו למפעיל במקום עסקו, והוא הדין לגבי מוצר כלשהו שקיבל הגולש בעקבות ההתקשרות.
 1. החזרת מוצרים תעשה באריזתם המקורית כשהם אינם פגומים, עם תגית המחיר מוצמדת עליהם (ככל שצורפה כזו למוצר שסופק), ולא נעשה בהם שימוש כלשהו!
 2. אין בהוראות הנ”ל כדי לגרוע מכל זכות הנתונה למפעיל על פי דין, וכן מזכותו לתבוע את נזקיו בשל כך שערך המוצרים פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבם.

תעודת אחריות מוגבלת לדשא

לקוחות יקרים שימו לב, חברת דשא יצהר בע”מ אינה מחוייבת לתת אחריות למרבדי וגלילי דשא חי.
למרות זאת, לפנים משורת הדין וכשירות לקהל לקוחותינו, אנו מעניקים אחריות מוגבלת למרבדי וגלילי דשא שנרכשו אצלנו, כל זאת בכפוף לתנאי שלהלן.

 1. האחריות הינה לתקופה של שבועיים בלבד מרגע אספקת הדשא ללקוח. אם במהלך תקופה זו מרבד דשא כלשהו (כולו או חלק מהותי ממנו) לא ייקלט ו/או ינבול באופן סופני שאינו מאפשר שיקום בתוך פרק זמן סביר, אנו נספק מרבד דשא חילופי. ההחלטה בנוגע למצב של מרבד דשא תיעשה על ידי איש מקצוע מטעמנו, לפי שיקול דעת מקצועי בלבד.
 2. האחריות שלנו מוגבלת להחלפת מקטע מרבד דשא במקטע חילופי בלבד, על חשבוננו. אנו לא מתחייבים לגבי סוג הדשא במקטע החילופי, אבל נשתדל לספק דשא מאותו סוג כמו הדשא המוחלף, בכפוף לזמינות המלאי במועד מימוש האחריות.
 3. ניתן לממש את האחריות פעם אחד בלבד לכל רכישה.
 4. עלויות ההובלה של המרבד החילופי לאתר הלקוח ו/או השתילה ו/או החלפת המרבד – על חשבון הלקוח בלבד.
 5. איננו אחראים לכל נזק ישיר ו/או עקיף שנגרם, אם נגרם, בקשר עם דשא שנרכש מאיתנו.
 6. האחריות אינה חלה אם הדשא נפגע ממזיקים, הדברה או כתוצאה מחפצים שהונחו עליו, כיסוח והשקיה לא נכונים.
 7. האחריות ניתנת אך ורק אם הלקוח יוכיח להנחת דעתנו המקצועית, שהוא קיים את ההוראות הבאות:
  1. הכנת השטח לשתילה –
   1. פינוי השטח מחומרי בניה, מתכות וגורמים נוספים.
   2. השקיה ושמירה על קרקע רטובה למשך כ-2-3 שבועות לצורך הנבטת העשבייה.
   3. הדברת עשבים ומזיקים בהתאם לצורך.
   4. תכנון והתקנת מערכת השקיה קבועה וממוחשבת, עם שיעור השקיה אחיד ומותאם לתנאי השטח.
   5. קרקע מטוייבת בתערובת שתילה המכילה זרחן ואשלגן. במקרה של אדמה כבדה פיזור ותיחוח של השטח עם גרינית.
   6. פילוס פני השטח ויצירת שיפועים לניקוז המים.
  2. מערכת השקיה –
   1. הכנת מערכת השקיה עם ממטירים או מתזים קבועים בשטח, כולל מחשב השקיה תקין.
   2. בדיקת מרחקי הצבה מתאימים לאביזרי ההשקיה.
   3. בדיקת לחצי השקיה נכונים –
    1. לחץ גבוה גורם לשבירת הטיפות ורגישות לרוח רבה יותר.
    2. לחץ נמוך הטיפות גדולות וכבדות והסילון לא מגיע למרחק הנדרש מההצבות.
   4. כיוון נכון של הממטירים מתיזים לשטח ההרטבה המתוכנן להם.
   5. הסרת גורמים כמו דשא גבוה, ענפים, כיסאות, שולחנות או כל גורם זר אחר שעלול להפריע לסילון ההשקיה.
  3. פריסת הדשא –
   1. הנחת מרבדי הדשא ביום קבלת הסחורה, למעט אם ניתנה הנחיה אחרת באופן פרטני.
   2. הנחת מרבדי הדשא צמוד ככל הניתן זה לזה – חשוב לא להשאיר שוליים חשופים ומרבדי דשא ללא מגע קרקע תחתיהם.
   3. לאחר הנחת המרבדים יש לעבור עליהם עם מעגלה על מנת ליישרם ולהצמידם לקרקע.
   4. יש להשקות בסיום הפריסה/הנחת המרבדים עד להרטבה יסודית של הקרקע בכל עונות השנה, למעט אם יורד גשם.
  4. משטר השקיה –
   1. בשבועיים הראשונים לאחר הנחת הדשא, יש להשקות 2-3 פעמים ביום, למשך כ-4-10 דקות.
   2. כל שבועיים-שלושה מורידים השקיה אחת, עד שמגיעים להשקיה אחת ביום.
   3. מרווחים השקיה לפעם ביומיים, לאחר מכן פעם בשלושה ימים, עד שמגיעים להשקיה אחת ל 4-5 ימים במידה והמדשאה עומדת בזה. המטרה הינה להשקות סה”כ יום-יומיים בשבוע או בהשקיה מחזורית כל 4-5 ימים, כ-4 ליטרים למטר רבוע ביום, בשיא העונה.
    *חשוב לציין כי זהו תהליך ארוך והנחיות אלו הינן בגדר כללי אצבע המותאמים לגינות במרכז הארץ עם קרקע קלה עד בינונית וללא הצללה מסיבית. יש צורך לבצע התאמות בהתאם לעונות השנה, מיקום הגינה בארץ וסוג הקרקע.
  5. מזיקים –
   1. לאחר הנחת מרבדי הדשא יש לפזר חומר נגד מזיקים לפי המלצות יצרן, כדוגמת מרקורי.
  6. כיסוח –
   1. כיסוח ראשון מומלץ לבצע לאחר כ-10 ימים מיום הנחת מרבדי הדשא – כתלות בעונה, יש לוודא קליטה של הדשא בשטח טרם ביצוע הכיסוח.

שימו לב!

ישנם זנים שלהם הוראות טיפול ספציפיות, ניתן להתעדכן באתר החברה או טלפונית מול משרדי החברה.

דילוג לתוכן